STATUTUL Asociaţiei Române de Psihoterapie Psihanalitică

Cap. I. Dispoziţii generale

Art. 1 ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE PSIHOTERAPIE PSIHANALITICĂ, pe scurt ARPP este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin voinţa de asociere a membrilor fondatori:

1. LEPOIEV SANDA, cu domiciliu în Bucureşti, str. Traian nr.222, ap.13, sector 2,
2. CAMBOSIE AUGUSTIN, cu domiciliu în Bucureşti, str.Dumbrava Noua nr. 7, bl. M17, scara A, etaj 2, ap.16, sector 5,
3. BOTEZAT ANTONESCU ILEANA, cu domiciliu în Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 18, ap.29, sector 2,
4. MONORANU ADRIAN, cu domiciliu în Bucureşti, str. Dr.Lister Joseph nr.8, ap.2, sector 5,
5. POPESCU VALENTIN EUGEN, cu domiciliu în Bucureşti, Aleea Apostol Margarit nr. 1, bl 106 ap. 76, sector 3,
6. PAPADIMA EUGEN, cu domiciliu în Bucureşti, Bd. Aviaţiei nr.6, bl.5D, ap.9, sector 1,
7. PAPADIMA SILVIA SVETLANA, cu domiciliu în Bucureşti, Bd. Aviaţiei nr.6, bl.5D, ap.9, sector 1,
8. TEODORU RITA MARIANA, cu domiciliulîn Bucureşti, str. Camil Ressu nr.31, bl.N3, ap.135, sector 3,
9. DONŢU ANCA RUXANDRA, cu domiciliu în Bucureşti, str. Constantin Radulescu-Motru nr.23, bl.35, sc.2, et.6, ap.61, sector 4,
10. TELEKI GENOVEVA ADRIANA, cu domiciliu în Bucureşti, str. Jean-Louis Calderon nr.6, bl.TA 1-3, ap.1, sector 2,
11. POPOVICI CECILIA ELENA, domiciliu în București, Str. Pitar Moș nr. 1A, bl.1bis, ap.6, s.1,
12. COSTEA MARIANA, cu domiciliu în București, Bd.Tineretului 29, bl.19,sc.B, ap.55, s.4,
13. IRIMIA DANIELA, cu domiciliu în București, Al. Cernei 3, bl.E27, ap.27, s.6,
14. DOBRESCU (IVANESCU) GEORGIANA, cu domiciliu în București, strada Duetului nr 57-61, etaj 2, ap 11, sector 1, 
15. STOCA MIRUNA, cu domiciliu în București, Bd. Lacul Tei nr.126-128, bl.17-18, ap.250, sect.2,
16. IONESCU AURELIA, cu domiciliu în București, Calea Plevnei nr.1, ap.22, sect.5,
17. FARCA EUGENIA CRISTINA, cu domiciliu în București, Al. Compozitorilor, nr. 18, bl. F14, sc. A,ap. 17, s 6,
18. GEORGESCU MATEI, cu domiciliu în București, str. Dr. Călin Ottoi 29, sector 2,
19. POP BRANDUȘA NICOLETA, cu domiciliu în București, Bd. Tineretului, nr. 33, bl. 38, sc. A, ap. 38, sect. 4,
20. FUIOREA RODICA, cu domiciliu în  Bucuresti, Str. V.V.Stanciu 16, bl.31, sc.1, ap.33, s.4,
21. PODARU DANIELA, cu domiciliu în București,  Calea Grivitei nr. 337, bl. 3, sc. D, et. 1, Ap. 2, Sector 1,
22. BOIANGIU ADRIANA MARIA, cu domiciliu în București, Al. Lunguletu nr.6, Bl. D 14, sc.C,et.3, ap.102, sect.2,
23. PÂCLEANU SAVINESCU AMALIA DANA, cu domiciliu București, în Al. Dealul Macinului nr.1A, bl 452, ap.91, sect.6,
24. FRÂNCU NADINA, cu domiciliu în București, Al. Topoloveni nr.5, Bl.TD2, ap.48, sect.6,
25. CĂLINESCU ADINA  HELLEN, cu domiciliu în București, Sos.Pantelimon nr.247, bl.54, ap.71, sect.2,
26. PĂUNESCU ADRIAN MIRCEA, cu domiciliu în București, Str. Izvorul Muresului nr.3, bl.D23, ap.7, sect.4.

Art. 2 ARPP este persoană juridică română de drept privat a cărei personalitatea juridică este individuală şi efectul ei nu se poate întinde în afara ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE PSIHOTERAPIE PSIHANALITICĂ pentru care a fost acordată.

Art. 3 Denumirea întreagă şi/sau prescurtată va fi menţionată pe toate înscrisurile, documentele emise de ARPP şi are ştampilă proprie.

Art. 4 ARPP are sediul în România, str. Dr. Lister nr. 10. Sector 5. Bucureşti, iar acesta va putea fi schimbat la o altă adresă, prin hotărârea Consiliului Director, ulterior adoptată de Adunarea Generală a membrilor, hotărâre care va fi comunicată instanţelor judecătoreşti şi celorlalte organe abilitate. Asociaţia îşi va putea deschide birouri în alte localităţi, cu condiţia înregistrării acestora în registrul special al instanţei.

Art. 5 ARPP se constituie si va funcţiona pe durata nedeteminată.

Cap. II. Scopul şi obiectul

Art. 6 Scopul ARPP este dezvoltarea şi afirmarea psihoterapiei psihanalitice, promovarea acestei metode în practica clinică din România.

Art. 7

(1) Obiectul de activitate urmăreşte îndeaproape atingerea scopului şi va consta în:

a) Înfiinţarea unui sistem de formare profesională, teoretică şi clinică, pentru cei interesaţi în practicarea psihoterapiei psihanalitice. Sistemul de formare va cuprinde parametrii aliniaţi la cerinţele Federaţiei Române de Psihoterapie, organizaţie care reglementează la nivel naţional calificarea specialiştilor din întregul domeniu al psihoterapiei.

b) Organizarea periodică a unor reuniuni ştiinţifice, congrese, conferinţe, în cadrul cărora membrii ARPP. precum şi alţi specialişti invitaţi vor prezenta diferite aspecte teoretice şi practice (clinice) din domeniul psihoterapiei psihanalitice.

c) Stimularea schimburilor şi contactelor ştiinţifice interne şi internaţionale.

d) ARPP poate organiza manifestări comune cu alte asociaţii de profil sau alte organisme româneşti sau internaţionale, pe baza unor protocoale stabilite de comun acord.

(2) Obiectul de activitate se poate realiza într-o manieră generală, prin orice operaţiuni comerciale, financiare, având legătură directă sau indirectă cu obiectul de activitate sau cu obiectele de activitate sau conexe acestuia, de natură a determina sau facilita realizarea obiectului de activitate al ARPP.

Cap.  III. Patrimoniul

Art. 8

(1) Ca persoană juridică de drept privat, ARPP are un patrimoniu propriu format din:

a) Cotizaţiile membrilor ARPP;
b) Dobânzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile in condiţiile legii;
c) Donaţii, sponsorizări, legate;
d) Succesiuni;
e) Venituri realizate din activităţi economice directe: editare şi difuzare de materiale profesional ştiinţifice, activităţi din sfera educaţiei permanente, cursuri, seminarii. conferinţe;
f) Credite şi împrumuturi;
g) Alte venituri, potrivit legii

(2) Valoarea patrimoniului ARPP la data aprobării prezentului statut este de 1100 lei.

Art. 9 Fondurile vor fi folosite numai pentru atingerea scopului, fiind exclusă destinarea lor pentru profitul personal al membrilor.

Art.10 Mijloacele materiale şi băneşti iniţiale, precum şi cele dobândite ulterior, vor fi administrate direct de către Consiliul Director, fiind avizate în prealabil de către trezorier în ceea ce priveşte oportunitatea şi de către jurist în ceea ce priveşte legalitatea.

Art. 11 Gestiunea patrimoniului este controlată semestrial de către Comisia de Cenzori, conform statutului.

Art. 12 Patrimoniul ARPP este indivizibil şi netransmisibil în afara respectării dispoziţiilor prezentului statut.

Lichidarea asociaţiei se face în condiţiile prevăzute în Capitolul IX secţiunea a doua din O.G. nr. 26/2000.

În caz de dizolvare, bunurile rămase în urmă lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, în conformitate cu dispoziţiile art. 60 din O.G. nr. 26/2000.

Cap. IV. Membri

Art. 13

(1) ARPP se compune din:

a) membri fondatori;
b) membri activi;
c) membri de onoare.

(2)  Au calitate de membri fondatori, acele persoane care au participat la adunarea generală de constituire şi au semnat documentele constitutive ale ARPP.

(3)  Membrii activi sunt acele persoane înscrise si acceptate în ARPP, conform Regulamentului de înscriere şi admitere şi care participă la îndeplinirea scopului şi obiectului ARPP.

(4)  Membrii fondatori şi membrii activi sunt denumiţi în continuare membri ARPP.

(5)  Membrii ARPP plătesc cotizaţia şi se supun în aceeaşi măsură regulamentelor şi principiilor ARPP.

(6)  Calitatea de membru ARPP nu atrage după sine şi certificarea ARPP;

(7)  Membrii de onoare sunt persoane fizice cu autoritate ştiinţifică recunoscută în domeniul psiholerapiei psihanalitice, din ţară şi/sau din străinătate, precum şi persoanele care au o contribuţie esenţială la dezvoltarea imaginii ARPP. Calitatea de membru de onoare este atribuită numai de către Adunarea Generală la propunerea a cel puţin patru membri ai ARPP.

(8)  Voinţa colectivă a ARPP este independentă de voinţa membrilor.

Art. 14

(1) Membrii ARPP pot solicita şi primi certificarea în cadrul ARPP, conform Regulamentului de acordare a certificării în psihoterapie psihanalitică.

(2) Decizia de acordare sau nu a certificării, aparţine Comisiei Profesionale.

Art. 15 Membrii ARPP au următoarele drepturi :

-  să fie aleşi in organele de conducere si de lucru;
- să participe cu vot deliberativ la luarea hotărârilor;
- să fie informaţi asupra programelor şi activităţilor,
- să ia parte la dezbateri, consfătuiri, simpozioane, să facă propuneri privind programul de activitate;
- să aibă acces la toate sursele de informare şi să folosească baza materială existentă;
- să fie sprijiniţi de către ARPP în cazul unor acuzaţii incorecte referitoare la activitatea lor
profesională.

Art. 16  Membrii ARPP au următoarele îndatoriri :

- să respecte statutul;
- să participe la acţiunile organizate în vederea realizării scopului:
- să îndeplinească sarcinile încredinţate şi asumate faţă de ARPP în cadrul programelor   în care şi-au anunţat participarea;
- să aibă o conduită fizică şi morală, să dovedească fidelitate faţă de cauza şi scopul ARPP;
- să plătească cotizaţia lunară stabilită prin angajament propriu.

Art. 17 Incetarea calităţii de membru:

a) Principalele situaţii care duc la excluderea, suspendarea sau încetarea calităţii de membru ARPP:

- retragerea voluntară;
- încălcarea Codului Etic al ARPP;
- săvârşirea de fapte materiale sau morale care aduc prejudicii grave ARPP;
- neplata cotizaţiei pentru o perioadă de 12 luni;
- absenţa nemotivată de la întrunirile ARPP pentru o perioadă mai mare de 6 luni;
- în cazurile de dizolvare a asociaţiei;
- în caz de deces.

b) Nerespectarea principiilor de bază ale ARPP prevăzute în statutul acesteia atrage, după caz, retragerea calităţii de membru, suspendarea sau excluderea automată.

c) Pierderea calităţii de membru poate atrage şi răspunderea materială, morală, penală stabilită conform legii.

Art. 18 ARPP poate angaja în condiţiile legii, cu contract civil sau de muncă, personal plătit pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor statutare.

Art. 19 Consultaţiile profesionale oferite de către membrii ARPP pot fi plătite.

Cap. V. Structură organizatorică. Organele de conducere, administrare şi control.

Art. 20 Organele ARPP sunt:

a) adunarea generală
b) consiliul director
c) comisia de cenzori

Art. 21 Adunarea Generală (AG) este organul de conducere al ARPP si este alcătuită din totalitatea membrilor.

Art. 22

(1) AG se întruneşte obligatoriu o data pe an şi ori de câte ori este nevoie, fiind convocata de Consiliul Director cu cel puţin 30 de zile înainte.

(2) O hotărâre se consideră adoptată prin votul majorităţii simple a membrilor Asociaţiei. Membrii care nu sunt prezenţi işi pot exprima votul în scris, prin orice mijloace de corespondenţă (fax, email, poştă).

(3) In cazul in care majoritatea simpla nu este intrunita, Adunarea Generala va fi reconvocata de catre Consiliul director cu cel putin 15 zile inainte, sedinta in care hotararile se vor considera adoptate prin votul majoritatii simple a membrilor Asociatiei prezenti in sedinta.

(4) Este obligatorie convocarea individuală a tuturor membrilor ARPP prin orice mijloc de corespondenţa, cu anunţarea prealabilă. în momentul convocării, a ordinii de zi complete.

(5) în cazul în care, în AG, apare necesitatea discutării unor aspecte care nu au fost incluse în ordinea de zi comunicată la data convocării, acest lucru se poate face numai cu acordul a 1/2+1 din numărul membrilor prezenţi.

(6) Orice hotărâre luată în lipsa îndeplinirii fiecăreia dintre condiţiile de mai sus, va fi considerată nulă.

Art. 23 Atribuţiile principale ale AG sunt:

- stabileşte directivele fundamentale ale activităţii ARPP şi aprobă calendarul anual de programe şi activităţi al ARPP potrivit scopului şi obiectivelor propuse;
- alege şi revocă un Consiliu Director format din: Preşedinte. Vicepreşedinte, Secretar şi Trezorier;
- alege si revoca Comisia de Cenzori;
- dezbate şi aprobă raportul de activitate pe programe în perioadă dintre două convocări şi face propuneri pentru activităţile viitoare desfăşurate pe secţiuni;
- dezbate raportul comisiei de cenzori dând descărcare gestiunii:
- analizează şi dispune asupra hotărârilor luate de Consiliul Director cât şi asupra propunerilor şi problemelor ivite în activitatea acestuia;
- dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
- aproba propunerile de excludere a membrilor din ARPP;
- în urma dezbaterilor aprobă modificările aduse actului constitutiv/ statutului dispunând înregistrarea lor la instituţiile competente;
- discută şi decide unele modificări. înainte de expirarea mandatului. în componenţa Consiliului Director, la cererea a cel puţin patru membri ai ARPP.

Art. 24

(1) Preşedintele ARPP va fi ales din rândul membrilor activi sau fondatori, prin votul majorităţii simple, pentru cel mult doua mandate consecutive, un mandat fiind de patru ani calendaristici.

(2)  Drepturile de semnătură şi reprezentare ale Preşedintelui vor fi prevăzute într-un proces verbal al Adunării Generale în prima convocare.

(3)  Preşedintele are următoarele atribuţii:

- convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Director;
- reprezintă asociaţia în raporturile cu alte asociaţii, instituţii sau organizaţii;
- este responsabil cu conducerea operativă a asociaţiei.

Art.25 Vicepreşedintele va fi ales din rândul membrilor activi sau fondatori prin votul majorităţii simple, un mandat fiind de patru ani calendaristici şi are următoarele atribuţii:
preia sarcinile preşedintelui la cerea acestuia, sau în situaţii de indisponibilitate.

Art.26 Secretarul general va fi ales din rândul membrilor activi sau fondatori prin votul majorităţii simple, un mandat fiind de patru ani calendaristici şi are următoarele atribuţii:
îndeplineşte activităţi de ordin tehnic şi de administrare a resurselor asociaţiei;
răspunde de organizarea manifestărilor ARPP.

Art.27 Trezorierul va fi ales din rândul membrilor activi sau fondatori prin votul majorităţii simple si are atribuţii tehnice de colectare, evidenţă a cotizaţiilor şi a altor resurse băneşti. Prezintă AG raportul anual cu privire la bugetul ARPP.

Art. 28 Consiliul Director are următoarele competenţe:

- Responsabilitatea realizării întregii activităţi între două convocări ale Adunării Generale;  Stabileşte care sunt domeniile de interes;
- Întocmirea bugetului pe care îl propune spre aprobare Adunării Generale;
- Stabileşte cuantumul cotizaţiei lunare a membrilor ARPP:
- Întocmeşte şi supune spre aprobare Adunării Generale planul de activităţi pentru perioada următoare;
- Hotărăște schimbarea sediului asociatiei;
- Supune spre validare Adunării Generale propunerea sa privind criteriile de numire a membrilor de onoare;
- Hotărăşte colaborările cu asociaţiile non profit din teritoriu care sunt reprezentative pentru domeniul în care îşi desfăşoară activitatea;
- Acceptă sau refuză motivat sponsorizările şi donaţiile către ARPP;
- Stabileşte schema de personal a serviciilor funcţionale ale ARPP;
- Redactează raportul anual privind activitatea ARPP şi administrează patrimoniul;
- Controlează rapoartele financiar contabile întocmite dc trezorier şi măsurile de natură financiară propuse de acesta sau de Comisia de Cenzori;
- Reprezintă ARPP în raporturile cu terţii, mandatând de fiecare dată pe membrii săi prin împuternicire scrisă, cu arătarea limitelor mandatului, să semneze în numele ARPP şi să fie purtători de cuvânt în întâlnirile naţionale şi internaţionale;
- Hotărăşte colaborări cu alte organisme interesate de promovarea scopului ARPP;
- Încheie contracte de colaborare cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea programelor ARPP;
- Angajează şi concediază personalul salariat al ARPP;
- Hotărăşte recompensarea unor membri activi;
- Procură fondurile necesare desfăşurării activităţii prin mijloacele îngăduite prin statut şi legislaţie;
- Exercitarea altor prerogative pe care legea i le conferă.

Art. 29 Actele şi faptele Consiliului Director sunt actele şi faptele ARPP, dacă sunt efectuate în limitele atribuţiilor statutare. Răspunderea ARPP nu este angajată dacă membrii Consiliului Director şi-au depăşit competenţele.

Art. 30 Consiliul Director se întruneşte în şedinţe lunare sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui.

Art. 31 Hotărârile Consiliului Director se iau cu majoritate de voturi. în caz de paritate de voturi în cadrul şedinţei Adunării Generale sau a Consiliului Director, votul decisiv aparţine Preşedintelui.

Art. 32

(1) Pentru reglementarea activităţii ARPP de evaluare, selecţie şi formare profesională, se înfiinţează Comisia Profesională, comisie formată din membrii care au calitatea de psihoterapeut formator/supervizor în cadrul ARPP.

(2) Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar şi îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului său de funcţionare.

(3) Comisia Profesională are următoarele atribuţii:

a) redactează Regulamentul de Funcţionare al Comisiei Profesionale şi îl supune aprobării AG;
b) elaborează Regulamentul de înscriere şi Admitere în ARPP;
c) alcătuieşte şi propune Adunării Generale spre aprobare Regulamentul de acordare a certificării în psihoterapie psihanalitică;
d) elaborează şi propune Adunării Generale spre dezbatere şi aprobare Programul de Formare Profesională Continuă a practicanţilor psihoterapiei psihanalitice, precum şi numele persoanelor calificate pentru a desfăşura activităţile de instrucţie teoretică, de psihoterapie personală de formare, precum şi de supervizare.

Art. 33 Comisia de cenzori este organul de control financiar, aleasă de AG. Este alcătuita din trei membri care verifică periodic situaţia financiară a ARPP comunicând rezultatele Trezorierului, putând solicita convocarea Adunării Generale în cazuri grave.

Cap VI. încetarea personalităţii juridice

Art. 34 ARPP se dizolvă prin votul majorităţii simple a numărului membrilor, care hotărăsc si asupra destinaţiei patrimoniului, conform reglementărilor legale în vigoare.

Cap. VII Dispoziţii finale

Art. 35 Prezentul statut poate fi completat şi modificat la propunerea membrilor, de către Adunarea Generala, în condiţiile statutare.

Art. 36 Normele prevăzute în prezentul statut se completează cu prevederile OG 26/2000 cu privire la organizaţii şi fundaţii, aşa cum a fost modificată şi completată prin OG 37/2003.